2023. február 1-től a NEAK egészségüggyel kapcsolatos feladatokat vesz át a Belügyminisztériumtól

NEAK

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
8. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A NEAK 2023. február 1. napjától ellátja

a) mindazon feladatokat, amelyek 2023. január 31-ig a Belügyminisztérium egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára által irányított Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Működtetésért Felelős Főosztály szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak,

b) a NEAK – ideértve az E. Alapba tartozó ingó és ingatlan vagyont is – vagyongazdálkodásával, kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos operatív és koordinációs feladatokat, valamint

c) az egészségügyi ágazati bérfejlesztéssel, bérkiegészítés támogatással, jövedelem kiegészítéssel, fiatal szakorvosi támogatással kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében a Belügyminisztérium jogutódja a NEAK.
(3) A jogutódlás kiterjed

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

NEAK

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan eszközállományra,

c) az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó kormánytisztviselők, más kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyukra, munkaviszonyukra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyukra,

d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.
(4) A jogutód szerv a jogelőd szerv jogutódjaként jogosult a (3) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) jogutódként belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

(5) A Belügyminisztérium és a NEAK a feladatok átadásáról átadás-átvételi megállapodást köt.”

Forrás: Magyar Közlöny 2023. évi 15. szám