Kezdőlap Egyéb Rendelet a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei...

Rendelet a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről

Forrás: Magyar Közlöny 2023. évi 166. szám (PDF)

Összefoglaló

 • A háziorvosi körzetben ellátott lakosságszámnak el kell érnie
  a) házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt,
  b) felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt.
  (4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 17/A.)
 • A háziorvosi körzetek kialakítása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a lakosság területi eloszlását, valamint azt az egyenlő területi elosztás és az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításával kell elvégezni.
 • Az önkormányzatoknak jelenteni kell a Praxiskezelő felé évi 2 alkalommal (március 1 és szeptember 1.), hogy területükön van-e tartósan betöltetlen/helyettesítéssel ellátott körzet.
 • Ha van betöltetlen körzet, akkor:
   • ha a betöltetlen körzet megfelel a fenti létszámnak engedéllyel lehet tovább helyettesítéses szerződéssel ellátni az adott betöltetlen praxist addig amíg esetlegesen betöltött lesz,
   • ha a betöltetlen praxis létszáma kevesebb az előírtnál, akkor a praxist megszüntetik. A megszüntetett alapellátási körzet esetén a korábbi alapellátási körzetet az érintett alapellátási körzettel határos alapellátási körzet vagy körzetek területébe építik bele.
 • Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon, tehát 2023.11.25-én lép hatályba, a körzetátalakítást 2027. dec.31-ig végre kell hajtani.
 • A körzetátalakítás során törekedni kell arra, hogy az meglévő, praxisjoggal rendelkező orvos által ellátott körzetet hátrányosan ne érintsen.
 • Az átalakítás kapcsán az önkormányzatok és  praxiskezelő (OKFŐ) együttműködik.

A rendelet teljes szövege:
Kihirdetés: 2023.11.22.

“A belügyminiszter 48/2023. (XI. 22.) BM rendelete a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások
körzetei kialakításának eljárásrendjéről
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A praxiskezelő feladata
1. § (1) Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben kijelölt praxiskezelő (a továbbiakban: praxiskezelő) e rendeletben foglalt feladatai teljesítése során az egészségügyi alapellátás ellátásszervezőjeként jár el.
(2) A praxiskezelő az (1) bekezdése szerinti feladata ellátása során
a) új háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetet (a továbbiakban együtt: alapellátási körzet) hozhat létre,
b) az alapellátási körzet határait módosíthatja,
c) alapellátási körzetet szüntethet meg.
(3) A praxiskezelő a (2) bekezdés szerinti körzetkialakításának eredményéről tájékoztatja
a) az alapellátási körzet szerint illetékes és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervet,
b) az érintett települési önkormányzatot (a továbbiakban: önkormányzat),
c) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK),
d) a körzetkialakítással érintett alapellátási körzetben működési engedéllyel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót, valamint
e) az illetékes járóbeteg-szakellátást és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat, ha a körzetkialakítás a járóbeteg-szakellátás és fekvőbeteg-szakellátás ellátási területét is érinti.

2. A praxiskezelő háziorvosi körzetekre vonatkozó nyilvántartásának kialakítása
2. § (1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás kialakítása érdekében 2023. december 31-ig
a) az önkormányzat a praxiskezelő részére, a praxiskezelő által meghatározott módon és elektronikus felületen átadja az általa önkormányzati rendeletben meghatározott alapellátási körzet Eatv. 7. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatait,
b) a NEAK a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező alapellátási körzetek 2022. december 31. napján meglévő azonosító számát átadja a praxiskezelő részére.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás körében az Eatv. 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti címkoordinátával együtt adja meg.
(3) Az Eatv. 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti körzet azonosítónak a NEAK által létrehozott azonosító minősül.
(4) A praxiskezelő a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervvel együttműködve rendeli hozzá a (3) bekezdés szerinti azonosítóhoz az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartott körzetadatokat.
(5) Ha a praxiskezelő – e rendeletben foglaltak szerint – az alapellátási körzetet nem módosítja vagy nem szünteti meg, alapellátási körzetnek az önkormányzat által 2022. december 31-ig meghatározott alapellátási körzet minősül.

3. A tartósan betöltetlen körzetek megszüntetése
3. § (1) Az Eatv. 20. § (1) bekezdésében foglalt feltételek szerinti, hat hónapot meghaladóan tartósan betöltetlen háziorvosi
körzetek vonatkozásában a praxiskezelő évente kétszer, a tárgyév március 1., valamint szeptember 1. napján
felhívást tesz közzé az önkormányzatok felé.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívás közzététele a praxiskezelő honlapján történik. A felhívást a praxiskezelő az önkormányzatoknak elektronikus úton is megküldi.
(3) A praxiskezelő felhívásában az önkormányzatoktól tájékoztatást kér arról, hogy
a) illetékességi területükön van-e olyan önkormányzati rendelettel kialakított alapellátási körzet, amely 6 hónapot meghaladóan tartósan betöltetlennek minősül;
b) az a) pont szerinti alapellátási körzet megfelel-e a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 17/A. § (2) bekezdésében meghatározottaknak;
c) az a) pont szerinti alapellátási körzet ellátásáról történő gondoskodás érdekében van-e helyettesítő orvossal közvetlenül vagy egészségügyi szolgáltató útján kötött szerződés (a továbbiakban: helyettesítésre irányuló szerződés), ha igen, azt milyen időtartamra és milyen felmondási idővel kötötték meg; és
d) illetékességi területükön van-e olyan alapellátási körzet, amely a felhívásban megjelölt határnapig az a) pontnak várhatóan megfelel.
(4) A praxiskezelő a honlapján a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételhez elektronikus felületet biztosít, amelyen az önkormányzat a nyilatkozatot elkészíti.
(5) Ha az önkormányzat illetékességi területén van a (3) bekezdés a) pontja szerinti alapellátási körzet, az önkormányzat ezt a felhívásban megjelölt határnapig jelzi a praxiskezelő felé a (4) bekezdés szerinti felületen.
(6) Ha az önkormányzat illetékességi területén nincsen a (3) bekezdés a) pontja szerinti alapellátási körzet, de van olyan, amelyik a (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelel a felhívásban meghatározott határnapig,
a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást és nyilatkozatait megteszi a praxiskezelő felé a (4) bekezdésben foglalt felületen.
(7) Ha a praxiskezelő megállapítja, hogy az önkormányzat illetékességi területén van a (3) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti alapellátási körzet, de az önkormányzat nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesítette, felszólítást követően – ha annak e rendelet szerinti feltételei egyébként fennállnak – egészségügyi alapellátási körzetek
átalakítása iránti eljárást folytat le.
(8) Ha az önkormányzat illetékességi területén nincs a (3) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti alapellátási körzet, úgy az önkormányzati nyilatkozattétel mellőzhető.
(9) A praxiskezelő az (1) bekezdésben foglaltakon túl egyedi felhívást is kibocsáthat az olyan önkormányzatok felé, amelyek esetében az Eatv. 20. § (1) bekezdésében foglalt feltételek szerinti körzetekről a NEAK által rendelkezésére bocsátott adatokból tudomása van, és az ilyen körzettel érintett egy vagy több település teljes területe az adott szakmában egy alapellátási körzethez tartozik. Ebben az esetben jelen alcím rendelkezései szerint kell eljárni.

4. § (1) Ha az önkormányzat nyilatkozata alapján az önkormányzat illetékességi területén van a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alapellátási körzet, egyúttal a körzet  vonatkozásában a 3. § (3) bekezdés c) pontját érintően igenlő választ adott, ez esetben a praxiskezelő – ellátásbiztonsági szempontok alapján – hozzájárulhat, hogy
a) a határozatlan időre létrejött helyettesítésre irányuló szerződés a körzet praxisjoggal rendelkező orvos által történő betöltéséig vagy
b) a határozott időtartamra létrejött helyettesítésre irányuló szerződés – határozatlan időtartamra történő módosítását lehetővé téve – annak lejártáig, de legkésőbb a praxiskezelő által meghatározott időtartamig hatályban maradjon.
(2) Ha az önkormányzat által kötött helyettesítésre irányuló szerződés hatálya meghosszabbításra kerül, de a körzet nem felel meg a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek, az önkormányzat a helyettesítésre irányuló szerződés lejáratát megelőzően a tartósan betöltetlen körzet helyébe lépő alapellátási körzet kialakítását kezdeményezi
a praxiskezelőnél.
(3) Ha az önkormányzat nyilatkozata alapján az önkormányzat illetékességi területén van a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alapellátási körzet, egyúttal a körzet vonatkozásában a 3. § (3) bekezdés c) pontját érintően nemleges nyilatkozatot adott, az önkormányzat a tartósan betöltetlen körzet helyébe lépő alapellátási körzet kialakítását kezdeményezi a 4. alcímben foglaltak szerint a praxiskezelőnél.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a tartósan betöltetlen alapellátási körzet ellátása céljából
a) az önkormányzat a 3. § (3) bekezdés c) pontja szerinti helyettesítésre irányuló szerződést köthet, vagy
b) ha az érintett alapellátási körzet esetében a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, a praxiskezelő az R. 11. § (4b) és (4c) bekezdésében, illetve 11. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazhatja, azzal, hogy ebben az esetben a szakmai követelményeknek megfelelő orvos személyére az önkormányzat tesz javaslatot.

4. Alapellátási körzet kialakítása iránti eljárás
5. § Ha a települést érintő
a) címváltozás,
b) születések, halálozások, be- és kiköltözések vagy
c) a 6. § (4) bekezdése szerint kiemelten fontos ellátási érdek
indokolja, a praxiskezelő az alapellátási körzet kialakítása során jelen alcím rendelkezései szerint jár el.
6. § (1) Ha a településen új címet hoznak létre, címváltozás vagy címtörlés történik, és emiatt az önkormányzat javaslatot kíván tenni alapellátási körzet kialakítására, a település jegyzője erről értesíti a praxiskezelőt, csatolva az önkormányzat javaslatát az érintett alapellátási körzetek kialakítására. Ha az önkormányzat a körzet tekintetében
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatát még nem teljesítette, a javaslatához mellékeli az alapellátási körzetre, valamint az érintett körzettel határos alapellátási körzetre vonatkozó, a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat.
A 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem szükséges, ha az alapellátási körzettel érintett egy vagy több település teljes területe az adott szakmában egy alapellátási körzethez tartozik.
(2) Az önkormányzat az Eatv. 6. § (3) bekezdésében és az R. 17/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – törekedve arra, hogy az meglévő, praxisjoggal rendelkező orvos által ellátott alapellátási körzetet hátrányosan ne érintsen – alakítja ki az (1) bekezdés szerinti javaslatot.
(3) A település jegyzője évente legfeljebb két alkalommal jelezheti a településre vonatkozó olyan, az 5. § b) pontja szerinti változásokat, amelyek érintik az alapellátási körzetek kialakítását. Ha az érintett alapellátási körzettel határos alapellátási körzetet más önkormányzat alakította ki, és annak adatai még nem kerültek a praxiskezelő részére
átadásra, a kezdeményező jegyző beszerzi a másik önkormányzattól az alapellátási körzet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait. A 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem szükséges, ha az alapellátási körzettel érintett egy vagy több település teljes területe az adott szakmában egy alapellátási körzethez tartozik.
(4) Az önkormányzat kiemelten fontos ellátási érdekből – ideértve az alapellátási körzet tartós betöltetlenségét – alapellátási körzet kialakítására az (1) bekezdés szerint javaslatot tehet a praxiskezelő számára.
(5) A praxiskezelő az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján – annak beérkezésétől számított 60 napon belül – az 1. § (2) bekezdése szerinti intézkedéseket teszi. A javaslat nem köti a praxiskezelőt.
(6) Ha az alapellátási körzet kialakítása tartós betöltetlenség felszámolása érdekében történik, a praxiskezelő a korábbi alapellátási körzet területét – az Eatv.-ben előírt egyeztetések eredményét is figyelembe véve – az érintett alapellátási körzettel határos alapellátási körzet területébe építi bele. Az önkormányzat és az orvos a feladatellátási
szerződést az új körzethatárok kialakítását követő 60 napon belül módosítja.
(7) Ha a (6) bekezdés szerinti kialakítás – gazdaságossági, üzemeltetési, betegellátási szempontok miatt – nem lehetséges, a praxiskezelő új, az R. 17/A. § (2) bekezdésének megfelelő alapellátási körzetet alakít ki úgy, hogy az érintett alapellátási körzettel határos alapellátási körzetek területéből ad az új alapellátási körzet számára területet, azzal, hogy az egymással határos alapellátási körzeteknek az átalakítást követően is meg kell felelniük
az R. 17/A. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Az így kialakított alapellátási körzetek esetén az önkormányzat és az orvos a feladatellátási szerződést az új körzethatárok kialakítását követő 60 napon belül módosítja.
(8) Ezen alcím szerinti körzetkialakítás során törekedni kell arra, hogy az meglévő, praxisjoggal rendelkező orvos által ellátott alapellátási körzetet hátrányosan ne érintsen.
(9) A praxiskezelő a honlapján az (1) bekezdés szerinti bejelentésekhez elektronikus felületet biztosít, amelyen a jegyző vagy az önkormányzat a praxiskezelő által meghatározott módon a bejelentést elkészíti.

5. Alapellátási körzet átalakítása
7. § A praxiskezelő 2027. december 31-ig kialakítja az R. 17/A. § (2) bekezdésének megfelelő alapellátási körzethatárokat, ennek keretében az 1. § (2) bekezdése szerinti intézkedéseket teheti.
8. § (1) A praxiskezelő a 7. § szerinti feladata ellátása érdekében

a) az önkormányzattól,
b) a háziorvostól, házi gyermekorvostól, alapellátást nyújtó fogorvostól,
c) a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervtől,
d) a NEAK-tól,
e) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől
személyes adatnak nem minősülő vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokat igényelhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti szervek 30 napon belül teljesítik.

9. § A praxiskezelő 60 napos véleményezési határidővel a 7. § szerinti körzethatárokra vonatkozó tervezetet megküldi

a) az érintett önkormányzatoknak,
b) az érintett háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, alapellátást nyújtó fogorvosoknak,
c) a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnek és
d) a NEAK-nak.

10. § (1) A praxiskezelő a 7. § szerinti körzethatárokat úgy alakítja ki, hogy az R. 17/A. §-ának meg nem felelő alapellátási körzetek megszüntetésre vagy átalakításra kerüljenek.
(2) A megszüntetett alapellátási körzet esetén a korábbi alapellátási körzetet az érintett alapellátási körzettel határos alapellátási körzet vagy körzetek területébe építi bele.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti kialakítás – gazdaságossági, üzemeltetési, betegellátási szempontok miatt – nem lehetséges, a praxiskezelő a megszüntetés esetén új, az R. 17/A. § (2) bekezdésének megfelelő alapellátási körzetet alakít ki úgy, hogy az egymással határos alapellátási körzetek területéből ad az új alapellátási körzet számára területet, azzal, hogy az egymással határos alapellátási körzeteknek az átalakítást követően is meg kell felelniük az R. 17/A. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek.
(4) Ezen alcím szerinti körzetátalakítás során törekedni kell arra, hogy az meglévő, praxisjoggal rendelkező orvos által ellátott körzetet hátrányosan ne érintsen.

6. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
12. § E rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzatok által körzetmódosításokra tett javaslatok tekintetében a praxiskezelő a 4. alcím szerint jár el. E rendelet  hatálybalépését követően a 4. alcímnek nem megfelelő javaslatokkal kapcsolatban a praxiskezelő érdemi vizsgálat nélkül értesíti a javaslatot tevő önkormányzatot,
hogy a javaslat nem felel meg a 4. alcímben foglaltaknak.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter”

Exit mobile version