Megjelent az EMMI rendelete a telemedicinális ellátások szakmai minimumfeltételeiről és elszámolhatóságáról

Megjelent az EMMI rendelete a telemedicinális ellátások szakmai minimumfeltételeiről és elszámolhatóságáról

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 206. szám 2020. szeptember 16.

Az emberi erőforrások minisztere 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbetegszakellátási
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell) „g) telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.”
(2) Az R1. 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az infokommunikációs eszköz alatt
ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.”

2. § Az R1. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő
továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szólótörvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik
a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,
b) tanácsadást, konzultációt végezhet,
c) betegirányítást láthat el,
d) beutalót adhat,
e) gondozást láthat el,
f ) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,
g) gyógyszert írhat fel,
h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.”

3. § Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

1. melléklet a 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelethez
1. melléklet a 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelethez

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást telemedicina útján nyújtja, abban az esetben az elszámolásnak nem feltétele a beteg személyes megjelenése az egészségügyi szolgáltatónál.
(6) A telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás T = telemedicinális ellátás ellátási típusként jelenthetőek.”
5. § Az R2. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azokat az eljárásokat, amelyek telemedicinális ellátás keretében is elszámolhatóak, a 6. melléklet tartalmazza.”
6. § Az R2. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint
a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelettel megállapított 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti egészségügyi eljárás a 2020. októberi teljesítményektől kezdve számolható el telemedicinális ellátás keretében.”

7. § Az R2. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

2. melléklet a 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelethez
2. melléklet a 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelethez

8. § Az R2.
a) 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „11302” megjelölésű sorában a „konzílium a rendelőn kívül” szövegrész helyébe a „konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében” szöveg,
b) 3. melléklet „11302” megjelölésű részében ba) a „konzílium a rendelőn kívül” szövegrész helyébe a „konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében” szöveg, bb) a „technikailag” szövegrész helyébe a „vagy telemedicina keretében, technikailag” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere